Morocco

Atlas Mountains

* bus tour

* fun

* middle of nowhere

* some snow

* nature